سوالات متداول

معاونت بهداشتی در کدام قسمت شبکه بهداشت بروجرد واقع شده است؟

معاونت بهداشت بهداشتی واقع در شبکه بهداشت می باشد وبه عنوان رئیس مرکز بهداشت بروجرد با مدیریت وسرپرستی سرکار خانم دکتر زهرا کردی می باشد.

انتقادات وپیشنهادها
انتقادات وپیشنهادها